Bize Ulaşın

Mesajınız başarıyla ulaşmıştır.

Bize Ulaşın

kalite yönetimi
Kalite YönetimiPGC Catering Entegre Yönetim Sistemi kuruluşumuzun tüm birimlerinde uygulanarak akredite belgelendirme kuruluşları tarafından denetlenerek belgelendirilmiş ve sürdürülebilirliği sağlanmıştır.

Kuruluşumuzun faaliyet gösterdiği birimlerde sürekli iyileştirme hedefiyle müşteri memnuniyetini sağlamaya yönelik standartlar oluşturulmuştur. Bu standartlar merkezi kalite yönetim ekibi tarafından tüm birimlere paralel olarak entegre edilmektedir. Periyodik olarak çalışanlarımıza verdiğimiz eğitimler ve mutfak denetimlerimiz ile kalite ve gıda güvenliği kontrol edilmekte; sürdürülebilirliği sağlanmaktadır.

Kalite Yönetimi
Gıda güvenliği
Gıda GüvenliğiSatın alma aşamasında tedarikçi denetiminden başlayarak; mal kabul, depolama, hazırlık, pişirme, sevkiyat ve sunum dahil tüm aşamalarda HACCP Sistemi doğrultusunda oluşturulmuş prosedür ve talimatlara uygun çalışmalar, gıda güvenliğine yönelik tüm eğitimleri periyodik olarak sağlanan personel tarafından yürütülmektedir. Parıltım Yemek’in tüm birimlerinde standart olarak uygulanan süreçler, yetkin denetim ekibi tarafından kontrol edilmekte ve üretimin güvenilirliği bağımsız akredite dış kuruluşlar tarafından yapılan analizler ile doğrulanmakta ve geçerli kılınmaktadır.

Gıda Güvenliği
İş sağlığı ve güvenliği
İş Sağlığı ve GüvenliğiDünyada hızla gelişen sanayileşme ve teknolojik gelişmeler ile beraber çalışanların maruz kaldıkları iş kazaları ve meslek hastalıkları da artmakta ve yenileri ortaya çıkmaktadır. Çalışanlarının iş sağlığı ve güvenliğini en önemli faktör olarak gören kuruluşumuz, iş kazaları ve meslek hastalıklarını önlemek amacı ile İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi'ni diğer yönetim sistemleri ile birlikte entegre olarak kurmuştur ve uygulamaktadır.

Çalışanlarımızın beden ve ruh sağlığını korumak için başta yasal şartları uygulamak üzere en önemli sorumluluğumuz; güvenli bir çalışma ortamı sağlamak, iş sağlığı ve güvenliği kültürünü benimsetmektir. Tüm bu amaçlar ile birlikte grubumuz iş güvenliği uzmanları ve hekimleri tarafından olası tehlikeler belirlenmekte ve alınacak önlemler tanımlanmaktadır. Çalışanlarımız, uzman ve hekimler tarafından iş başında ve çalıştıkları sürece periyodik olarak eğitilmekte, uygulamalar gerçekleştirilmektedir.

İş Sağlığı ve Güvenliği
Çevre Yönetimi
Çevre YönetimiGünümüzde gelişen teknoloji ile beraber doğal çevrenin korunması ve iyileştirilmesi giderek önem kazanan bir konu hâline gelmiştir. Nüfus sayısının hızla artması ve sanayileşmenin dünya için bir tehlike oluşturmaya başladığı bilinci giderek yaygınlaşmaktadır.

Gelecek nesillere bırakılacak en anlamlı miras; ekolojik dengesi bozulmamış, canlıların göç etmek zorunda kalmadığı, bitkilerin soyunun tükenmediği, insanların bütün teknolojik gelişmelere rağmen rahat ve sağlıklı soluk alıp verdikleri, çocukların neşeli ve kuşların daha özgür uçtuğu bir çevre olacaktır. Kuruluşumuz bu bilinçle yola çıkmış ve Çevre Yönetim Sistemini diğer yönetim sistemleri ile birlikte entegre olarak kurmuş ve uygulamaktadır.

Çevre yönetim sistemimiz tüm ulusal ve uluslararası mevzuata göre kurulmuş, çevre etkileri değerlendirilmiş ve gereken tüm önlemler alınmıştır. Dünya’mıza duyduğumuz saygı ve çevre koruma bilinci tüm çalışanlara eğitim ve uygulamalarla benimsetilmektedir. Parıltım Ailesi, doğal kaynakların tüketilmesini azaltmanın; hava, su ve toprak kirliliğini engelleyici önlemler almanın yanı sıra bu bilinç ile sosyal sorumluluk projeleri gerçekleştirmektedir.

Çevre Yönetimi